اعضای کمیسیون کارآموزی
صادق 
ساعدموچشی 
ماهی
رحمانیامید
رشیدیانور
احمدی

 

سیدجمال الدین
حسامیمختار
یعقوبی
شهرام
محمدیمحمد
مهرانیامیر
ضیاءالدینی