دادسرای انتظامی کانون
ادریس
مجذوبی
دادستان انتظامی
09183719443
ابتداي خيابان فلسطين جنب عكاسي دنياي عكس
احمد
نامداری
معاون دادستان انتظامی
09188779965
سنندج خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري) ساختمان راژه طبقه پنجم واحد 25
پروین
رشیدی
دادیار شعبه دوم
09183314494 - 33242320
سنندج خيابان پاسداران طبقه سوم سراي وكيلي دفتر وكالت
فاروق
ظهیرنیا
دادیار شعبه سوم
09188738360
سنندج ميدان آزادي كوچه عدالت روبروي پزشكي قانوني ساختمان زند طبقه 4 واحد 10
فرشاد
محمدی
دادیار شعبه چهارم
33231500 -09188787461
 سنندج انتهای خیابان حسن آباد ، ابتدای خیابان شهید تعریف (تاج) ساختمان ژیوار 1 طبقه 5