دادسرای انتظامی کانون
ادریس
مجذوبی
دادستان انتظامی
09183719443
ابتداي خيابان فلسطين جنب عكاسي دنياي عكس
احمد
نامداری
معاون دادستان انتظامی
09188779965
سنندج خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري) ساختمان راژه طبقه پنجم واحد 25
هانا
ذکری
دادیار شعبه اول
۰۹۱۸۶۶۵۳۳۱۵
سنندج خیابان مولوی ساختمان ارگ طبقه دوم واحد 6
امیر
احمدی
دادیار شعبه دوم
۰۹۱۸۸۷۰۵۹۰۱
سنندج - ميدان آزادي ابتداي خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش
فاروق
ظهیرنیا
دادیار شعبه سوم
09188738360
سنندج ميدان آزادي كوچه عدالت روبروي پزشكي قانوني ساختمان زند طبقه 4 واحد 10
فرشاد
محمدی
دادیار شعبه چهارم
33231500 -09188787461
 سنندج انتهای خیابان حسن آباد ، ابتدای خیابان شهید تعریف (تاج) ساختمان ژیوار 1 طبقه 5