دادسرای انتظامی کانون
ادریس
مجذوبی
دادستان انتظامی
09183719443
ابتداي خيابان فلسطين جنب عكاسي دنياي عكس
امیر
احمدی
معاون دادستان انتظامی
۰۹۱۸۸۷۰۵۹۰۱
 سنندج - ميدان آزادي ابتداي خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش

هانا
ذکری
دادیار شعبه اول
09186653315
سنندج خيابان مولوی ساختمان ارگ طبقه دوم واحد 6
فرهاد
اصلانی
دادیار شعبه دوم
09183800596
سنندج خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش ناحيه 1 دفتر حقوقي اصلاني
خسرو
ادریسی
دادیار شعبه سوم
09187884844
سنندج خیابان پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واخد 13
فرشاد
محمدی
دادیار شعبه چهارم
33231500 -09188787461
 سنندج انتهای خیابان حسن آباد ، ابتدای خیابان شهید تعریف (تاج) ساختمان ژیوار 1 طبقه 5