آگهی برگزاری ششمین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای کردستان