آگهی برگزاری هفتمین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان