اطلاعیه (مورخه 99/06/26) کمیسیون کارآموزی و اختبار