تأمین امنیت شغلی و جسمی وکلای دادگستری (حبیب‌اله مرادی- رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان) 🔰دریافت فایل تأمین امنیت شغلی و جسمی وکلای دادگستری
✍️ حبیب‌اله مرادی
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان

📄هفته‌نامه سیروان _ شنبه ۲۲ شهریور ۹۹
     سال بیست و دوم شماره ۱۱۰۰