جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر گرجی معاون محترم حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری