فراخوان ارسال مقاله

کانون وکلای دادگستری کردستان بدین وسیله از وکلا، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حقوق دعوت بعمل می آورد تا فایل word مقالات خود را به آدرس پست الکترونیکی 📧 Kurdbar@gmail.com ارسال نمایند.

  • جهت چاپ در فصلنامه مجله‌ی حقوقی (کانون وکلای دادگستری کردستان)

  • ضمنا حق‌التالیف مناسبی به بعضی از مقالات پذیرفته شده نیز تعلق خواهد گرفت.