مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری کردستان (پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1399)