نامه مدیرعامل صندوق حمایت درباره اجرای مصوبه هیأت دولت در شش ماهه دوم سال 1400