همکاری در کارگروه حقوق تجارت
🔴 اطلاعیه _ ۲۷ آبان ماه ۹۶ 🔴

 از همکاران گرامی وکلای پایه یک که تمایل به همکاری در کارگروه حقوق تجارت را دارند دعوت بعمل می آید تا تاریخ پنجشنبه ۹۶/۹/۹ آمادگی خویش را کتبا با ذکر سوابق کاری خود به دفتر کانون وکلا اعلام نمایند.

🌐 کمیسیون اختبار و کارآموزی
کانون وکلای دادگستری کردستان