پیام تسلیت کانون به وکلای محترم (آقای احمدسعید شیخی، آقای فرزاد بنی بشر، آقای خلیل صفایی)