کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی و کنترل هیجانی با تأکید بر حرفه وکالت