کارگاه آیین دادرسی نقض حقوق مالکیت صنعتی (اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی)