گواهی شرکت در دوره داوری مقدماتی
گواهی شرکت در دوره داوری مقدماتی آماده تحویل است.
شرکت کنندگان در کارگاه داوری می توانند جهت تحویل گرفتن گواهی به کانون مراجعه فرمایند.