اعضای کمیسیون روابط عمومی

رضائی

 

نگار
گیتوی

 

نسیم
جلالی زاده

 

فرانک
قادری




سعادت
فتحی آذر